{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Sneekermeergebied

Natura 2000-gebied Sneekermeergebied

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Kemphaanjabroedenparen010000 1990--~
Kwartelkoningjabroedenparen000000 1990~~
Porseleinhoenjabroedenparen0?1110 1990~~
Rietzangerjabroedenparen?{491}???[385] 19900Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Brandgansjafoeragerenseiz. gem.1694631843774888799 1980+~
Brandgansjaslapenseiz. max.304677950050912345217262463621 1994+~
Goudplevierjafoeragerenseiz. gem.520446711353577 2000~~
Gruttojafoeragerenseiz. gem.205135675139286 2000~~
Gruttojaslapenseiz. max.178727313033167413023070 2000++
Kemphaanjafoeragerenseiz. max.8653152152360139 2000--
Kemphaanjaslapenseiz. max.24843240149615557351216 1994++~
Kievitjafoeragerenseiz. gem.281415847268543631471 2000--
Kleine Rietgansjaslapenseiz. max.0?0?06 1994----
Kolgansjafoeragerenseiz. gem.455355166583262595 1980-~
Kolgansjaslapenseiz. max.302132935734924214204849046750 1994+~
Krakeendjafoeragerenseiz. gem.270450288291235430 2000++
Kuifeendneefoeragerenseiz. gem.292420306331472392 2000-~
Meerkoetjafoeragerenseiz. gem.272464337416610523 2000-~
Nonnetjeneefoeragerenseiz. gem.7921665 2000~~
Slobeendjafoeragerenseiz. gem.116120240119129416 2000~++
Smientjaslapenseiz. gem.410731884857357714752504 2000-~
Wilde Eendjafoeragerenseiz. gem.678881483883377519 2000--
Wintertalingjafoeragerenseiz. gem.496803802327493479 2000--
Wulpjaslapenseiz. max.444733214?3421107 2000~~