{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever

Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Visdiefjabroedenparen209161498046? 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Aalscholverjafoeragerenseiz. gem.7810815115092222 1980+~
Fuutjafoeragerenseiz. gem.231162287295305228 1980+~
Grauwe Gansjafoeragerenseiz. gem.9134741056545431439 1980++~
Grauwe Gansjaslapenseiz. max.2000200010005001260570 2013~
Gruttoneefoeragerenseiz. gem.60101? 19800~
Kleine Zwaanjafoeragerenseiz. gem.400100 1980---
Knobbelzwaanneefoeragerenseiz. gem.7947651324930584647 1980+++
Kolgansneefoeragerenseiz. gem.4116052311 1980~~
Krakeendjafoeragerenseiz. gem.275362573436763362 1980+++
Kuifeendjafoeragerenseiz. gem.247319803445234614521249 1980+~
Meerkoetjafoeragerenseiz. gem.245420202839264536432027 1980++~
Nonnetjejafoeragerenseiz. gem.657546 19800~
Slobeendjafoeragerenseiz. gem.15021296 1980--~
Smientjaslapenseiz. gem.411233352899143927142082 1980+~
Tafeleendjafoeragerenseiz. gem.498333213510371 1980-~