{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Zwarte Meer

Natura 2000-gebied Zwarte Meer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Grote Karekiet ja broeden paren 19 21 29 22 25 27 1990 - 0
Porseleinhoen ja broeden paren 2 3 5 4 [2] 0 1990 ~ ~
Purperreiger ja broeden paren 1 2 1 2 2 4 1990 - ~
Rietzanger ja broeden paren ? 303 ? ? ? 439 1999 + 0
Roerdomp ja broeden paren 5 7 9 8 10 14 1990 0 ++
Snor ja broeden paren ? 96 ? ? ? 106 1999 + 0Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Aalscholverjafoeragerenseiz. gem.139279366420235280 1987+0
Fuutjafoeragerenseiz. gem.807287946688 1987+0
Grauwe Gansjafoeragerenseiz. gem.9211091976837674903 1987+0
Grauwe Gansjaslapenseiz. max.13502104354012068061538 1980+~
Gruttojaslapenseiz. max.419365742520222481 2009--
Kleine Zwaanjafoeragerenseiz. gem.?00000 1987--~
Kleine Zwaanjaslapenseiz. max.??????
Knobbelzwaanneefoeragerenseiz. gem.807586605408350542 1987++~
Kolgansjafoeragerenseiz. gem.?183401664870 1987---
Kolgansjaslapenseiz. max.??????
Krakeendjafoeragerenseiz. gem.113414161205119912311305 1987++++
Kuifeendjafoeragerenseiz. gem.18508991233156710621375 1987+0
Lepelaarjafoeragerenseiz. gem.171012 1987-~
Meerkoetjafoeragerenseiz. gem.148210371049160712431798 1987+0
Pijlstaartjafoeragerenseiz. gem.?023047 1987~~
Slobeendjafoeragerenseiz. gem.121411161415 1987-0
Smientjaslapenseiz. gem.486566508287122163 1987+--
Tafeleendjafoeragerenseiz. gem.543746793048 1987--
Toendrarietgansjaslapenseiz. max.??????
Wintertalingjafoeragerenseiz. gem.1355135463741 19870--
Zwarte Sternjafoeragerenseiz. gem.19855103 1986----