{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Deelen

Natura 2000-gebied Deelen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Bruine Kiekendief ja broeden paren 4 4 4 4 4 4 1990 - ~
Purperreiger ja broeden paren 10 13 11 19 17 19 1990 + +
Rietzanger ja broeden paren ? ? 199 ? ? ? 2003 ~ ~
Roerdomp ja broeden paren 2 2 3 4 4 2 1992 ~ ~
Zwarte Stern ja broeden paren 4 23 0 0 0 0 1990 ~ ~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Brandgansjaslapenseiz. max.120016250226025000106006800 1999+~
Grauwe Gansjafoeragerenseiz. gem.10518851210911657807 1997+0
Grauwe Gansjaslapenseiz. max.903165016001420?1500 2012++
Grote Zilverreigerjaslapenseiz. max.?11112325312080 2003++
Kolgansjaslapenseiz. max.108201394018950160003700014000 1999~~
Krakeendneefoeragerenseiz. gem.182341271335242352 2000+++
Nonnetjejafoeragerenseiz. gem.1014128412 2000--
Slobeendjafoeragerenseiz. gem.255106354236142180 2000++
Smientjaslapenseiz. gem.8384532602491831381 2000-~
Wintertalingneefoeragerenseiz. gem.9513912612743196 2000--