{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Grote Karekiet ja broeden paren [0] [0] 1 0 0 0 1993 ~ ~
Kwartelkoning ja broeden paren 4 [2] [7] 4 1 1 1990 0 -
Porseleinhoen ja broeden paren 0 [0] [0] 1 1 0 1995 ~ ~
Roerdomp ja broeden paren 1 [3] [4] 5 [6] 4 1990 0 ++
Zwarte Stern ja broeden paren 39 44 29 47 39 44 1990 0 ~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Goudplevierneefoeragerenseiz. gem.10312110?82134 1994~++
Gruttojafoeragerenseiz. gem.1814364344 1994--
Gruttojaslapenseiz. max.?????320
Kievitneefoeragerenseiz. gem.222379215981586287 199400
Kleine Zwaanjafoeragerenseiz. gem.21???? 1980----
Kolgansjafoeragerenseiz. gem.710666710123410971380 1981+~
Krakeendneefoeragerenseiz. gem.21108635163185 1994++++
Meerkoetjafoeragerenseiz. gem.212212192209201191 1994-0
Pijlstaartjafoeragerenseiz. gem.100?1658 1994+++
Slobeendjafoeragerenseiz. gem.96810915 1994-++
Smientjaslapenseiz. gem.262343230155198501 1994--