{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Duinen Ameland

Natura 2000-gebied Duinen Ameland

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Blauwe Kiekendief ja broeden paren 0 0 0 0 0 0 1990 -- 0
Bruine Kiekendief ja broeden paren 33 29 33 25 [25] ? 1990 0 ~
Eider ja broeden paren 351 ? ? ? ? ? 1990 + 0
Grauwe Klauwier ja broeden paren 0 [0] [0] [0] [0] [1] 1990 -- +
Porseleinhoen ja broeden paren 1 [0] [1] [1] [1] [0] 1990 ~ ~
Rietzanger ja broeden paren [145] ? ? ? [157] ? 1990 ~ ~
Roerdomp ja broeden paren 6 [3] [3] [5] [5] [7] 1992 + ~
Tapuit ja broeden paren 51 ? ? [50] ? ? 1990 - ~
Velduil ja broeden paren 0 0 0 0 0 [0] 1990 -- ~