{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein

Natura 2000-gebied Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Brandgansneefoeragerenseiz. gem.512688524618218679 1980++~
Grauwe Gansneefoeragerenseiz. gem.10631107554563529597 1980++~
Gruttoneefoeragerenseiz. gem.104354418 19810-
Kleine Zwaanjafoeragerenseiz. gem.00100? 1980---
Kleine Zwaanjaslapenseiz. max.0030?? 2009--
Kolgansneefoeragerenseiz. gem.16511204898797557728 1980++~
Krakeendjafoeragerenseiz. gem.309441268285421185 1980+~
Slobeendjafoeragerenseiz. gem.319888718258 19800~
Smientjaslapenseiz. gem.144351518014890130361494614235 1980+++