RapportBroedvogels in Nederland in 2022

Download
Broedvogels in Nederland in 2022
Omslag Broedvogels in Nederland in 2022

Dit rapport vat de belangrijkste resultaten samen van het Meetnet Broedvogels in 2022. De organisatie is in handen van Sovon Vogelonderzoek Nederland in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking). Deze rapportage is samengesteld in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). In het NEM werken overheidsorganisaties samen aan een efficiënte inwinning van natuurgegevens ten behoeve van natuurbeleid. Het Meetnet Broedvogels en de daaraan verbonden (regionale) meetnetten worden financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Rijkswaterstaat en BIJ12, de werkorganisatie van de provincies. Broedvogelmonitoring in het Waddengebied is onderdeel van het Trilateral Monitoring and Assessment Program (TMAP) in de Nederlandse, Duitse en Deense Waddenzee. Dit rapport is het 20e op rij waarin verslag gedaan wordt van de verschillende onderdelen van het meetnet. Het rapport bestrijkt algemene en zeldzame broedvogelsoorten (Broedvogel Monitoring Project, BMP) en kolonievogels. Deelprojecten van het BMP zijn onder andere het Meetnet Boerenlandvogels, het Meetnet Zoete Rijkswateren en het Meetnet Kustbroedvogels Wadden. Daarnaast zijn de speciale meetnetten voor stadsvogels en broedvogels van het agrarisch gebied inbegrepen (Meetnet Urbane Soorten, MUS resp. Meetnet Agrarische Soorten, MAS), en worden de gegevens over (veranderingen in) broedsucces gebruikt die worden verzameld via het Meetnet Nestkaarten. Overleving en broedsucces van kleine zangvogels, die worden gevolgd met het Constant Effort Sites (CES) meetnet (Vogeltrekstation/Sovon, geen onderdeel van NEM), worden ook meegenomen in dit rapport.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/40