RapportPopulatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2023

Download
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2023
Omslag Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2023

Een substantieel deel van de resterende Nederlandse Tapuitenpopulatie broedt in enkele Noord-Hollandse duingebieden, waarvan het Natura 2000-gebied tussen Callantsoog en Den Helder (Noordduinen) een van de belangrijkste bolwerken is. De belangrijkste onderzoeksvraag in dit rapport is hoe de populatie Tapuiten zich in 2023, het 17e jaar van onderzoek in de Noordduinen, heeft ontwikkeld. Hiertoe worden gegevens over aantallen, broedsucces en terugkeer in 2023 kort beschreven en vergeleken met de in de periode 2007-2022 verzamelde cijfers. Een analyse van de effecten van de verschillende beheermaatregelen op de aantallen en het broedsucces van Tapuiten valt buiten het bestek van deze jaarrapportage.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2024/04