Kleine Strandloper, Calidris minuta - foto: Fred Visscher - waarneming.nl

Kleine Strandloper

Calidris minuta - Little Stint
Rode lijst
-
Geschat maximum winter
10-30 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
100-500 (2008-2012)
Ramsar 1%
2400