Kokardezaagbek, Lophodytes cucullatus - foto: Oscar en Jolanda Balm

Kokardezaagbek

Lophodytes cucullatus - Hooded Merganser
Rode lijst
-
Geschat maximum winter
1-5 (2013-2015)