{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Grensgebied Kop Limburg

Overig - watervogelmonitoringgebied Grensgebied Kop Limburg

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.19521630203421829161379 1999+++
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.440562599406663414 1998+++
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.301226482427332614511504 1999++~