{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Oost-Zeeuwsch Vlaanderen

Overig - watervogelmonitoringgebied Oost-Zeeuwsch Vlaanderen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Grauwe Gansneefoeragerenseiz. gem.190834882479209420792055 1980++~
Kleine Zwaanneefoeragerenseiz. gem.0?0200 1980~~
Kolgansneefoeragerenseiz. gem.569369092612344823993689 1980+-
Toendrarietgansneefoeragerenseiz. gem.332100482379258239 1980+~