{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied NW-Overijssel

Overig - watervogelmonitoringgebied NW-Overijssel

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Grauwe Gansneefoeragerenseiz. gem.135015983400234427223196 1983++++
Kleine Zwaanneefoeragerenseiz. gem.000100 1982----
Knobbelzwaanneefoeragerenseiz. gem.170109148206148143 1980++-
Kolgansneefoeragerenseiz. gem.402263887275541659259202 1980++~
Toendrarietgansneefoeragerenseiz. gem.7925421169455781362 1980+~
Wilde Zwaanneefoeragerenseiz. gem.001002 1980~--