{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Hunzedal en Onnerpolder

Overig - watervogelmonitoringgebied Hunzedal en Onnerpolder

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.495128703563365152352663 1980++~
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.380746052247259030141486 1980++~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.?1001? 1980~-