{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Oost- en Westdongeradeel

Overig - watervogelmonitoringgebied Oost- en Westdongeradeel

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.286137234147549032214127 1980~~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.240721512219284011381966 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.516810451469521746 1980++~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.182248239259270288 1990+++
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.280204259330236324 1980+~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.21052522 1980+-
Whooper Swanneefoeragerenseiz. gem.16?191211 1980+~