{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Eilandspolder

Natura 2000-gebied Eilandspolder

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Rietzanger ja broeden paren [185] ? ? [280] ? ? 1991 + ~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Goudplevierjafoeragerenseiz. gem.4910213619128306 2001~~
Grauwe Gansneefoeragerenseiz. gem.79163378675113141291 2001++~
Gruttojaslapenseiz. max.862552?771?492 2000++0
Kievitjafoeragerenseiz. gem.318203502701837640 2000~~
Lepelaarjafoeragerenseiz. gem.232222 200000
Meerkoetjafoeragerenseiz. gem.121114132136150165 2000-0
Smientjaslapenseiz. gem.490847894397461841064564 2000--
Wintertalingjafoeragerenseiz. gem.343118321718 2000---