{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Leekstermeergebied

Natura 2000-gebied Leekstermeergebied

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Kwartelkoningjabroedenparen020100 1990-~
Porseleinhoenjabroedenparen106010103 1990~~
Rietzangerjabroedenparen379453657532761786 1990+Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Brandgansjafoeragerenseiz. gem.203519577528679766 1980++++
Brandgansjaslapenseiz. max.?34022484??1444 2006++++
Kievitneefoeragerenseiz. gem.235198153138116209 2000----
Kolgansjafoeragerenseiz. gem.16821608667125315161200 19800~
Kolgansjaslapenseiz. max.?71199554??6909 2006--
Slobeendneefoeragerenseiz. gem.282130364248 2000~+
Smientjaslapenseiz. gem.400185263186199111 2000----
Stormmeeuwneefoeragerenseiz. gem.2902111463436290 2000~~