Japanse Nachtegaal, Leiothrix lutea - foto: Albert Vrielink

Japanse Nachtegaal

Leiothrix lutea - Red-billed Leiothrix
Rode lijst
-
Geschat maximum winter
0-1 (2013-2015)