{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied West-Zeeuwsch Vlaanderen

Overig - watervogelmonitoringgebied West-Zeeuwsch Vlaanderen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Brandgansneefoeragerenseiz. gem.131822422058243028243115 1980++~
Grauwe Gansneefoeragerenseiz. gem.118910131473117717252277 1980++~
Kleine Rietgansneefoeragerenseiz. gem.000148 1980~~
Kleine Zwaanneefoeragerenseiz. gem.1515074 1980---
Kolgansneefoeragerenseiz. gem.246816852130121319743182 1980+0