{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Goeree

Overig - watervogelmonitoringgebied Goeree

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.555669736530548174536889 1980+~
Brant Gooseneefoeragerenseiz. gem.2562134018526752 19800~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.267304301244126200 19800--
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.140713671172137914761267 1980+~