{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Polders Zoetermeer-Alphen aan de Rijn

Overig - watervogelmonitoringgebied Polders Zoetermeer-Alphen aan de Rijn

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.145489095997813521090 1980++~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.248264260328338384 1980+++
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.?9???? 19800--