{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Eempolders

Overig - watervogelmonitoringgebied Eempolders

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.199625811734?28382141 1980+++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.322426312111252618362619 1980+~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.12341903?166616481595 1980++~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.274255309268294297 1980+0
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.?????? 19800-