{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Gaasterland en Lemsterland

Overig - watervogelmonitoringgebied Gaasterland en Lemsterland

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.2174410957733191601479610588 1980++~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.6201376041034139115195858 1980+~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.96058678887012131591 1980++~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.9762551138060 1980+~
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.???1?? 1980~--