{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Wonseradeel en Workum

Overig - watervogelmonitoringgebied Wonseradeel en Workum

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.394022855628109256613297722358 1980++0
Brant Gooseneefoeragerenseiz. gem.?108?66136188 1980++++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.143387033100519239145798530 1980+~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.72768178263711941067 1980+++
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.232215173294354173 1980+++
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.175?118231510 1980~--
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.11011220 1980~~