{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Wonseradeel en Workum

Overig - watervogelmonitoringgebied Wonseradeel en Workum

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Goosefoeragerenseiz. gem.30479267943410028699392662852528081 1980++~
Brant Goosefoeragerenseiz. gem.31228264?1104 1980++++
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.1151715483125831009514449732610179 1980+-
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.481578553702729713773 1980++0
Mute Swanfoeragerenseiz. gem.119141148230232218176 1980++-
Pink-footed Goosefoeragerenseiz. gem.3323074513173?118 1980~-
Tundra Swanfoeragerenseiz. gem.0122111011 1980~~