{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Giekerker- Onekerkerpolder

Overig - watervogelmonitoringgebied Giekerker- Onekerkerpolder

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.166236962067255835024079 1980+~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.572259462665507051425662 1980+~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.???300 1980~~