{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Donkse Laagten

Natura 2000-gebied Donkse Laagten

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Brandgansjaslapenseiz. max.1000029809000900090009000 2005~~
Kleine Zwaanjaslapenseiz. max.14663168745914 2004~~
Kolgansjafoeragerenseiz. gem.388503438210376343 1986+~
Kolgansjaslapenseiz. max.5003650510055003501900 2004~~