{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Donkse Laagten

Natura 2000-gebied Donkse Laagten

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.900090009000900011000? 2005++
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.438210375333131304 1986~~
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.510055003501900?? 2004--
Tundra Swanjaslapenseiz. max.16874591424? 2004~~