{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk

Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Black TernXbroedenparen493956582939 1990~~
Purple HeronXbroedenparen165137216200142162 1990+++
Savi's WarblerXbroedenparen181316161619 1990~~
Spotted CrakeXbroedenparen002001 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Eurasian WigeonXslapenseiz. max.4764604143002975493525191570 19960~
GadwallXfoeragerenseiz. max.157102162130406123130 1988++~
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.616773705956647689698 1982++~
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. max.381742717510353229 1988++++