{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Zouweboezem

Natura 2000-gebied Zouweboezem

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Black Tern ja broeden paren 31 21 20 28 20 30 1990 0 ~
Purple Heron ja broeden paren 145 183 135 [150] 170 218 1990 + ~
Spotted Crake ja broeden paren 0 0 [1] [0] [0] 0 1990 - ~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Gadwalljafoeragerenseiz. max.38449121202128151 1994+~
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.70161014515 1992~~