RapportRichtlijnen voor beheer en onderhoud van hoogspanningsmasten en -stations waarin nesten aanwezig zijn

Omslag Richtlijnen voor beheer en onderhoud van hoogspanningsmasten en -stations waarin nesten aanwezig zijn

TenneT beheert een uitgebreid landelijk netwerk aan hoogspanningsmasten- en kabels voor het transport van elektriciteit. Kern van de wettelijke taken van TenneT is dat de leveringszekerheid en de betrouwbaarheid van het landelijke hoogspanningsnet moet worden gewaarborgd.

Hoogspanningsmasten worden door vogels gebruikt om hun nesten in te bouwen. Soorten die in Nederland in hoogspanningsmasten broeden zijn: Zwarte Kraai, Boomvalk, Torenvalk, Slechtvalk, Houtduif, Buizerd, Nijlgans, Ooievaar, Aalscholver, Raaf en Visarend. Overhangend nestmateriaal en de aanvoer hiervan door vogels kan leiden tot dips in de stroomvoorziening of kortsluiting, met name bij gebruik van lange takken of stukken ijzerdraad. Dit kan leiden tot calamiteiten.

Nesten van vogels zijn tijdens het broedseizoen beschermd onder de Wet natuurbescherming. Daarnaast is voor een aantal vogelsoorten die speciaal gevoelig zijn voor ontwikkelingen op de broedlocatie buiten het broedseizoen, afgesproken om nesten van deze soorten jaarrond te beschermen.

TenneT heeft aan Sovon gevraagd om richtlijnen op te stellen voor het verantwoord omgaan met nesten in bestaande hoogspanningsmasten en -stations. Op basis van achtergrondinformatie en richtlijnen voor de omgang met nesten tijdens beheer en onderhoud binnen de wettelijke kaders is een protocol opgesteld.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2020/16