{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Noordoost Overijssel

Overig - watervogelmonitoringgebied Noordoost Overijssel

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.