{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied De Wilck

Natura 2000-gebied De Wilck

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Kievitneefoeragerenseiz. gem.10171239596646822696 1995++
Kleine Zwaanjafoeragerenseiz. gem.000010 1991~~
Kleine Zwaanjaslapenseiz. max.1246000
Slobeendneefoeragerenseiz. gem.312521212634 1996+~
Smientjaslapenseiz. gem.238926502460227921142720 1991++