{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied De Wilck

Natura 2000-gebied De Wilck

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Eurasian WigeonXslapenseiz. gem.2013198523732095238926502460 1991++
Northern Lapwingfoeragerenseiz. gem.60133840273610171239596 1995+++
Northern Shovelerfoeragerenseiz. gem.21292932312521 1996+~
Tundra SwanXfoeragerenseiz. gem.8303000 1991~~