RapportGebiedenprotocol Gierzwaluw

Download
Gebiedenprotocol Gierzwaluw
Omslag Gebiedenprotocol Gierzwaluw

De Gierzwaluw broedt (vaak koloniegewijs) in gebouwen. Om bij activiteiten zoals woningrenovaties rekening te houden met deze beschermde soort is het nodig om te weten welke locaties in bebouwd gebied voor de Gierzwaluw van belang zijn. Het onderzoek naar deze soort vergt een specifieke benadering omdat het broedgedrag sterk afwijkt van andere vogelsoorten. De beschikbare protocollen zijn op dit punt niet toereikend, met name niet als het onderzoek zich moet uitstrekken tot een grotere oppervlakte bebouwd gebied. Het voorliggende gebiedenprotocol is bedoeld om de betekenis van een grotere oppervlakte bebouwd gebied voor Gierzwaluwen te beschrijven. Met een ‘grotere oppervlakte’ wordt een stadsdeel, wijk of dorp bedoeld van maximaal 100 ha.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/105