RapportBroedvogels van de Alde Feanen, It Eilân, De Burd en Fônejacht in 2023

Download
Broedvogels van de Alde Feanen, It Eilân, De Burd en Fônejacht in 2023
Omslag Broedvogels van de Alde Feanen, It Eilân, De Burd en Fônejacht in 2023

In het voorjaar van 2023 voerde Sovon Vogelonderzoek Nederland een integrale broedvogelkartering uit in de Alde Feanen (1952,5 ha), It Eilân (Eilân-West en -East, gezamenlijk 176,3 ha), De Burd (Noarder- en Súderburd, gezamenlijk 270,1 ha) en Fônejacht (15,0 ha). In totaal gaat het om 2413,7 ha, grotendeels Fryske Gea-gebied en een klein deel particuliere eigendommen die worden behartigd door Bosgroep Noordoost-Nederland. Van het totale oppervlak is 762 ha onderzocht door Sovon. Het gaat om de kern van de Alde Feanen, het eiland Súderburd en enkele deelgebieden aan de oostkant van de Alde Feanen. Het overige deel is geïnventariseerd door vrijwilligers in BMP-proefvlakken. Tijdens de broedvogelkartering zijn alle soorten broedvogels geïnventariseerd, waaronder dus ook soorten die kwalificerend zijn voor de SNL- pakketten, Natura 2000-soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd en broedvogels van de Rode Lijst.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/98