RapportRandvoorwaarden basiskwaliteit vogels van stedelijk en agrarisch gebied

Download
Randvoorwaarden basiskwaliteit vogels van stedelijk en agrarisch gebied
Omslag Randvoorwaarden basiskwaliteit vogels van stedelijk en agrarisch gebied

In het boek ‘Nederlandse Vogels in hun Domein’ (Kwak & Kooijmans 2021) zijn in Nederland 71 domeinen binnen zes hoofdlandschappen gedefinieerd waarbinnen ecologisch coherente groepen vogels voorkomen. Om deze soorten beter te kunnen beschermen is door Vogelbescherming Nederland aan Sovon gevraagd om te analyseren welke factoren bijdragen aan een minimale hoeveelheid gunstige omstandigheden (‘basiskwaliteit’) voor de soorten om te gedijen binnen twee hoofdlandschappen (stedelijk gebied en boerenland) en 35 domeinen.

Om deze analyse uit te kunnen voeren is het ten eerste van belang dat we een heldere definitie hebben van het begrip ‘basiskwaliteit’. In deze analyse denken we een kwantitatief onderbouwde methodiek te hebben gevonden om basiskwaliteit te definiëren.

Ten tweede is van belang om vast te stellen waar in Nederland zich binnen de domeinen gebieden met basiskwaliteit bevinden. Om dit te doen is een eerste ruimtelijke berekening gemaakt voor twee hoofdlandschappen: het stedelijk gebied en het boerenland. We leveren kaartmateriaal voor elk van de 35 domeinen binnen de twee hoofdlandschappen, waarbij we gebieden opsplitsen tussen gebieden van mindere kwaliteit en gebieden die in aanmerking komen voor basiskwaliteit.

Tenslotte is van belang om te weten welke factoren (‘randvoorwaarden’) bijdragen (of juist niet) aan het in stand houden van de basiskwaliteit. Dit doen we door middel van een ruimtelijke analyse, waarbij kans-op-voorkomenkaarten worden gecombineerd met kaarten van de landschapstypen en een veelvoud aan omgevingsvariabelen om te kwantificeren welke variabelen het sterkst correleren met basiskwaliteit.

 

Bijlagen

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2024/11