RapportVoorstudie Jaar van de Huismus

Download
Voorstudie Jaar van de Huismus
Omslag Voorstudie Jaar van de Huismus

De Huismus (Passer domesticus) is met een landelijke broedpopulatie van naar schatting 600.000 tot 1 miljoen paren een van de talrijkste broedvogels in Nederland en komt in bijna het hele land voor. Toch is de Huismus sinds 1980 met meer dan 60% afgenomen. Ook op Europees niveau is in de periode 1980-2021 de broedpopulatie van de Huismus met 64% afgenomen. Over de achterliggende oorzaken is nog veel onduidelijk. Deze voorstudie zet de beschikbare kennis over landelijke en Europese aantalsontwikkelingen, broedbiologie en oorzaken van aantalsveranderingen op een rij en doet aanbevelingen om kennislacunes aan te pakken met hulp van vrijwilligers in het Jaar van de Huismus in 2024.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/74