RapportBroedbiologie van het Paapje in Drenthe in 2020-2022

Download
Broedbiologie van het Paapje in Drenthe in 2020-2022
Omslag Broedbiologie van het Paapje in Drenthe in 2020-2022

In 2020-2022 hebben we verspreiding, broedbiologie en voedselkeus van het Paapje onderzocht in vier gebieden in Drenthe. We vonden een sterk geclusterde verspreiding binnen deze gebieden, waarbij de gemiddelde afstand tussen territoria 150 m bedroeg. Legsels werden gestart tussen 4 mei en 17 juni en gemiddelde legselgrootte bedroeg 6.0 eieren. Gemiddeld vlogen 5.5 jongen uit per succesvol nest en was 68% van de begonnen broedpogingen succesvol. Na mislukken van een legsel deed een deel van de paren een vervolgpoging en uiteindelijk bracht 75% van de aanwezige paren paren jongen groot. Vergeleken met andere studies is dit broedsucces hoog. Echter een aanzienlijk deel (34%) van de territoria bestond uit ongepaarde mannetjes, die niet in bovenstaande berekening zijn verdisconteerd. Doen we dat wel dan zakt de reproductie onder een waarde die voldoende is voor het instand houden van een populatie. De oorzaak voor dit mannenoverschot, dat bij Paapjes recentelijk ook elders in Europa en bij andere zangvogels werd vastgesteld, is onbekend. Het kan worden veroorzaakt door een scheve sex-ratio onder uitvliegende jongen, geringere overleving van vrouwen of een ander dispersiepatroon onder vrouwen. We hopen hierover meer te weten te komen door in de komende jaren het geslacht van nestjongen te bepalen en de in de afgelopen jaren gekleurringde en terugkerende jongen nauwkeurig te volgen. In de onderzoeksgebieden aten Paapjes vooral kevers en rupsen. We vermoeden dat, gedurende de drie jaren van onderzoek, voldoende voedsel vinden voor aanmaak van eieren en het grootbrengen van jongen geen probleem vormde voor de door ons gevolgde Paapjes.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/18