RapportHabitatselectie en overleving van kievitskuikens in Nederlandse graslanden

Download
Habitatselectie en overleving van kievitskuikens in Nederlandse graslanden
Omslag Habitatselectie en overleving van kievitskuikens in Nederlandse graslanden

Hoewel de populatietrend van de Kievit langere tijd min of meer stabiel leek, neemt deze soort de laatste 20 jaar net zo hard af als de Grutto, de ‘nationale vogel’ waar binnen (agrarisch) natuurbeheer veel meer aandacht naar uitgaat. Net als bij de Grutto lijkt de kuikenoverleving het knelpunt te vormen. Voedselbeschikbaarheid en predatiekans zijn sterk bepalend voor het opgroeisucces van kievitskuikens en worden beïnvloed door de opgroeihabitat. Hier moet voldoende voedsel in de vorm van bodeminsecten en regenwormen aanwezig zijn, maar deze moet ook voldoende bereikbaar zijn voor kievitskuikens. De voedselbeschikbaarheid wordt bepaald door onder andere de timing, type en mate van bemesting, waterpeil en vegetatiehoogte. Ook voor de kans op predatie is de opgroeihabitat van belang, omdat deze bepalend is voor de aanwezigheid en dichtheden van predatoren, evenals voor het al dan niet bieden van voldoende dekking.

Uitgever
Kennisnetwerk OBN (Driebergen)
Rapportnr
OBN-2021-134-CU