RapportBroedvogels van de Donkse Laagten in 2022

Download
Broedvogels van de Donkse Laagten in 2022
Omslag Broedvogels van de Donkse Laagten in 2022

In 2022 werden de Donkse Laagten (159 ha) in opdracht van Staatsbosbeheer gekarteerd op broedvogels. De inventarisatie vond plaats in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), waarin onder andere het monitoren van broedvogels in een driejarige cyclus wordt vereist en waarvan de resultaten worden gerapporteerd aan de betreffende provincie. De Donkse Laagten worden in principe jaarlijks gekarteerd vanwege het belang dat dit reservaat heeft voor weidevogels. Deze inventarisatie is dus tevens onderdeel van een langjarige telreeks. Bij de interpretatie van de gegevens werd de basiskarteringsmethode toegepast, die gebaseerd is op de Broedvogel Monitoring Project-methode (Vergeer et al. 2016). Let op: de kaarten zijn uit deze versie van het rapport verwijderd om geen informatie over locaties van kwetsbare broedvogels te delen.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/57