RapportBroedvogels van de Bovenlanden bij Wilnis in 2020

Download
Broedvogels van de Bovenlanden bij Wilnis in 2020
Omslag Broedvogels van de Bovenlanden bij Wilnis in 2020

In 2020 werd in opdracht van Staatsbosbeheer een deel van de Bovenlanden bij Wilnis gekarteerd op broedvogels (108 ha) volgens de basiskarteringsmethode die is gebaseerd op de Broedvogel Monitoring Project-methode (Vergeer et al. 2016). Het gaat om veenweiden met het beheertype vochtig weidevogelgrasland, daarnaast kleinere delen nat schraalland en kruiden- en faunarijk grasland. De resultaten werden gerapporteerd aan Staatsbosbeheer, de opdrachtgever. De verspreidingskaarten zijn uit deze publicatie gehaald omwille van de kwetsbare situatie van broedvogels.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2020/55