RapportBroedvogelinventarisatie Wormer en Jisperveld 2022

Download
Broedvogelinventarisatie Wormer en Jisperveld 2022
Omslag Broedvogelinventarisatie Wormer en Jisperveld 2022

In 2022 zijn in het hele Wormer- en Jisperveld (1623 ha) in opdracht van Natuurmonumenten, Water, Land en Dijken en de Provincie Noord-Holland de broedvogels geteld. Het Wormer- en Jisperveld is samen met de Kalverpolder Natura 2000-gebied met onder andere doelstellingen voor drie broedvogels. Doelsoorten Roerdomp en Rietzanger waren tijdens deze kartering als broedvogel aanwezig, de Kemphaan is niet als broedvogel vastgesteld. Het weidse landschap met natte, smalle percelen tussen slootjes, afgewisseld met brede wateren vormt een belangrijk broedgebied voor diverse weidevogelsoorten.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/65