RapportTellingen van watervogels, broedvogels, klutengezinnen en zeehonden in de westelijke Dollard in 2021-2022

Omslag Tellingen van watervogels, broedvogels, klutengezinnen en zeehonden in de westelijke Dollard in 2021-2022

In het kader van het ‘Eems-Dollard 2050 programma’ worden rijshouten dammen aangelegd om slib op te vangen op het wad ten zuiden van de Punt van Reide, in het westelijke deel van de Dollard. Deze maatregelen zullen het karakter van het wad ter plaatse veranderen. Om na te gaan wat het effect is van de voorgestelde maatregelen op de op het wad foeragerende vogels, is een nulmeting voor aanvang van deze maatregelen noodzakelijk, alsmede het jaarlijks monitoren van de vogelpopulaties in het gebied, na implementatie van de maatregelen. In opdracht van Rijkswaterstaat voert Sovon Vogelonderzoek Nederland dit onderzoek uit.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/107