KerninformatieA062 Topper niet-broedvogel (Bouwsteen ten behoeve van het Strategisch Plan Natura 2000)

Deze bouwsteen richt zich op de Topper in de hoedanigheid van niet-broedvogel. De Topper is een duikeend die broedt in arctische streken van het gehele noordelijk halfrond en overwintert tot in ZuidFrankrijk. Na de rui in de broedgebieden, trekken Toppers in augustus naar het zuiden. Ze bereiken de overwinteringsgebieden in Oostzee- en Noordzeeregio’s vanaf oktober-november en verblijven daar tot in maart. Het leefgebied buiten de broedtijd bestaat uit grote zoete wateren en zoute kustwateren tot 15 m diepte die rijk zijn aan schelpdieren. De Topper is als benthoseter gespecialiseerd op tweekleppigen, zoals de Driehoeksmossel. Ook andere schelpdieren, zoals Gewone Mossel en Kokkel worden gegeten. In Nederland overwintert jaarlijks tot zo’n 40% van de Noordwest-Europese flyway-populatie, met name op de westelijke Waddenzee en het IJsselmeer.