KerninformatieA022 Woudaap broedvogel (Bouwsteen ten behoeve van het Strategisch Plan Natura 2000)

Deze bouwsteen richt zich op de Woudaap in de hoedanigheid van broedvogel. Deze kleinste reigerachtige is een echte zomergast, verblijft in de winter in Afrika en komt pas laat in het voorjaar terug in de West-Europese broedgebieden. Nederland is de meest noordwestelijke grens van het areaal waar regelmatig wordt gebroed. Het nest ligt in (overjarig) riet of lisdodde vegetaties bij ondiep en helder water. Klimmend door de vegetatie kan hierin gejaagd worden op visjes, waterinsecten en amfibieën. De soort kan broedend worden aangetroffen in veel typen moerasvegetatie (oude rivierstrangen, kleiputten, visvijvers, laagveenmoerassen en voedselrijke vennen). Opvallend is het voorkomen in kleinere, vrij geïsoleerde plasjes en jaarlijks kunnen nieuwe vestigingen plaats vinden en voorheen bezette plekken weer leegraken. In Nederland broedt minder dan 0,1% van de geschatte Europese broedpopulatie.