RapportBouwstenen voor het Strategisch Plan Natura 2000: Factsheets van vogelsoorten die betrokken zijn bij de instandhoudings-doelstellingen voor Natura 2000-gebieden

Omslag Bouwstenen voor het Strategisch Plan Natura 2000: Factsheets van vogelsoorten die betrokken zijn bij de instandhoudings-doelstellingen voor Natura 2000-gebieden

In dit rapport zijn 114 ‘bouwstenen’ voor het Strategisch Plan Natura 2000 gebundeld. Een bouwsteen is een factsheet met enkele ecologische adviezen. De in dit rapport beschreven bouwstenen richten zich op de vogelsoorten die betrokken zijn bij de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden. Bij sommige vogelsoorten zijn bouwstenen opgesteld voor twee populaties, namelijk de broed- én de doortrek- en/of winterpopulatie. Er zijn ook bouwstenen opgesteld voor habitattypen en voor habitatrichtlijnsoorten, voor zover die soorten betrokken zijn bij gebiedsbescherming.

Elke bouwsteen bevat kerninformatie over de Staat van Instandhouding (SvI) en de eventuele opgave om de populatie op een gunstig niveau te brengen. In dat verband wordt ook ingegaan op de belangrijkste knelpunten die behoud of herstel van een Gunstige Staat van Instandhouding (GSvI) in de weg staan en op de belangrijkste (potentiële) verbetermaatregelen. Voorts wordt ingegaan op het deel van de populatie dat verblijft in het Natura 2000-netwerk, het overige Natuurnetwerk Nederland (NNN) en overige gebieden. Ook wordt het regionale aandeel van de populatie gekwantificeerd.

De adviezen in de bouwstenen richten zich op:

  • het landelijk doel per soort/populatie voor de populatieomvang in 2030 en 2050. Soms is dit een ‘tussendoel’ op weg naar de GSvI.
  • de regionale opgave per soort/populatie, ofwel de verdeling van het landelijke doel over de regio’s. De regio’s zijn de rijkswateren voor zover voortouwgebied van Rijkswaterstaat en de provincies (exclusief de rijkswateren).
  • een prioritering van de doelen voor zover nodig, bijvoorbeeld als doelen tussen soorten of tussen een soort en een habitattype onderling kunnen conflicteren.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/92