RapportBotentelling rondom IJburg in 2021/22

In het kader van de Natuurbeschermingswet (Nbw) en de waterrecreatie van IJburg 1e en 2e fase bestaat de wens van de Gemeente Amsterdam om vogels en boten gecombineerd te monitoren. Om die reden is in seizoen 2014/15 gestart met een verkenning van een geïntegreerde vogel- en botenmonitoring. De gegevens zijn additioneel verzameld tijdens de monitoring van watervogels in het winterhalfjaar tussen half september en half april (Klaassen 2015, 2016, Slaterus 2017-2022). Hiertoe zijn tijdens de dagtellingen van vogels ook de aanwezige boten geregistreerd, conform notitie ‘Resultaten vogel- en botentelling IJburg 2012-2013’ (Backerra 2013).


De op deze manier verzamelde gegevens zijn bruikbaar bij een eventuele effectbeoordeling op de aanwezige watervogelsoorten in het winterhalfjaar (september tot en met april). Opgemerkt moet worden dat een deel van de voor het Markermeer & IJmeer kwalificerende soorten hier echter vooral buiten deze periode voorkomt en/of een instandhoudingdoelstelling heeft als broedvogel. Als ook die vogelsoorten (bijvoorbeeld Fuut, Aalscholver, Krooneend en Visdief) onderdeel zijn van de monitoringdoelstelling, dan dienen de tellingen jaarrond te worden uitgevoerd. Bovendien geldt dat in het zomerhalfjaar de recreatiedruk naar alle waarschijnlijkheid een stuk hoger zal zijn, en tegelijkertijd dat het gedrag en verstoringsgevoeligheid van vogels dan van een andere orde zijn.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/49