RapportBroedvogels van het Binnenveld in 2021

Download
Broedvogels van het Binnenveld in 2021
Omslag Broedvogels van het Binnenveld in 2021

In 2021 is in opdracht van de provincies Gelderland en Utrecht het Binnenveld (4158 ha) gekarteerd op broedvogels. Het gebied is opgedeeld in 29 BMP-plots. Enkele bestaande plots werden geteld door vrijwilligers. De overige plots werden geïnventariseerd door Sovonmedewerkers. Zij brachten vier integrale ochtend/dagbezoeken. Daarnaast is aan het Gelderse deel in april een nachtbezoek gebracht voor de Steenuil.

Alle BMP-B soorten zijn geteld, aangevuld met Houtduif, Zwarte Kraai en Ekster. In het Gelderse deel werden van die soortenlijst 49 soorten vastgesteld als broedvogel, waaronder 17 Rode Lijst soorten en 18 primaire weidevogelsoorten. In totaal ging het om 1947 territoria. Vogeldichtheden waren veel hoger in de natuurgebieden dan in het overige (veelal agrarische) gebied. Dit gold met name voor de primaire weidevogels. In het Utrechtse deel werden van die soortenlijst 65 soorten vastgesteld als broedvogel, waaronder 22 Rode Lijstsoorten en 15 primaire weidevogelsoorten. In totaal ging het om 909 territoria. Vooral het natuurgebied De Hel/Blauwe Hel was bijzonder vogelrijk. In het algemeen waren de dichtheden van primaire weidevogels er lager dan in het Gelderse deel van het Binnenveld.

Uit deze PDF zijn de stippenkaarten verwijderd. Voor aanvullende gegevens kunt u contact opnemen met Sovon (info@sovon.nl)

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/17
Source
import1402