RapportIJking van de wifi-tellers op Westhoek

Download
IJking van de wifi-tellers op Westhoek
Omslag IJking van de wifi-tellers op Westhoek

Onderzoek naar menselijke verstoring bij Westhoek is onderdeel van een door het Waddenfonds, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de drie waddenprovincies gefinancierd project ‘Wij&Wadvogels’. In dit hoofdproject gaat Vogelbescherming Nederland samen met verschillende partners aan de slag om het Waddengebied vitaler te maken voor vogels, waarbij er ook oog is voor de mensen die in het gebied wonen, werken of recreëren. Eén van de deelprojecten is de ‘pilot dynamisch zoneren Westhoek’. In dit project wordt een pilot uitgevoerd waarin onderzocht wordt op welke wijze effectieve dynamische zonering vorm kan krijgen. Met dynamische zonering wordt bedoeld dat locaties worden “afgesloten” op de momenten dat vogels kwetsbaar zijn.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2021/98